poniedziałek, 18 czerwca 2012

Koszty w systemie logistycznym

Koszty logistyczne są pieniężnym odzwierciedleniem zużycia substancji majątkowej przedsiębiorstwa w skutek procesów planowania, realizacji i kontroli przepływów materiałów i produktów w  przedsiębiorstwie.[1]
Koszty procesów logistycznych w przedsiębiorstwie przemysłowym powstają w następujących fazach przepływu:

·      pozyskiwanie materiałów, półproduktów i innych produktów od dostawców,

·      magazynowanie materiałów,

·      transport zewnętrzny i wewnątrzzakładowy,

·      planowanie produkcji określające intensywność produkcji,

·      magazynowanie półproduktów,

·      magazynowanie wyrobów gotowych,

·      przekazywanie wyrobów gotowych odbiorcom.

 Ze względu na duży stopień współzależności poszczególnych czynności logistycznych i zjawisk występujących w procesach przepływu produktów, logistyka przyjęła jako podstawową tzw. zasadę analizy kosztu całkowitego. Zasada ta mówi, że w dystrybucji produktów należy brać pod uwagę całkowity koszt przepływów tak, aby zsumować wszystkie niezbędne do spełnienia określonego zadania logistycznego. Podstawowy koszt logistyczny, jakim jest koszt realizacji zamówienia, ,jest mieszanką indywidualnych kosztów, które często nie współpracują ze sobą należycie.

Często decyzje logistyczne ustalenia, jak zmieni się całkowity koszt i jego poszczególne elementy (zwłaszcza te natury logistycznej), gdy zajdzie zmiana w istniejącym systemie. Chodzi tu więc o przyrostowe podejście do kosztów. I tak na przykład dodanie jednego magazynu do istniejącego systemu dystrybucji spowoduje zmiany nie tylko w kosztach magazynowania, ale także w kosztach transportu, zapasów czy informacji. Problem ten ilustruje rysunek poniżej.


Rys.1. Całkowity koszt sieci dystrybucji i jego składniki.Źródło: D. Kipierska-Maroń, Finansowe aspekty zarządzania logistycznego, Ogólnopolskie seminarium naukowe "Strategia logistyczna przedsiębiorstwa”, AIESEC Lublin UMCS, Kazimierz Dolny, 1997.[1] M. Kufel, Koszty przepływu materiałów: istota i zakres [w:] Gospodarka Materiałowa, nr 6,

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.