poniedziałek, 2 lipca 2012

Podstawowe definicje logistyki

Intensywne zainteresowanie zagadnieniem logistyki, początkowo w  USA, a po wojnie w krajach Europy Zachodniej doprowadziło do różnej interpretacji i powstania wielu pojęć  oraz teoretycznych koncepcji z tego zakresu. Podobnie jak w innych nowopowstałych dziedzinach tak i tutaj występuje znaczne zamieszanie w terminologii jak i interpretacji pojęć. “Różne pojęcia określają niekiedy te same treści bądź też te same  określenia rozciągają się na różne aspekty i elementy dystrybucji fizycznej towarów i procesu gospodarowania w przedsiębiorstwie.”[1]
            I tak na przykład D.J.Bowersox uważa, że “ logistyka to proces strategicznego zarządzania ruchem i składowaniem, części i wyrobów finalnych od dostawców, wewnątrz przedsiębiorstwa i do klientów.” [2]

            Według G. B. Ihde logistyka to wszelkiego rodzaju działania, które są związane z “ przygotowaniem dóbr realnych w sposób zgodny z popytem według rodzaju, ilości, przestrzeni i czasu w celu wykonania określonych zadań” [3]

H. Ch. Pfohl stwierdza, że “ do logistyki należą wszystkie działania związane z planowaniem, sterowaniem, realizacją lub kontrolą przestrzenno - czasowej transformacji dóbr i związane z tym transformacje dotyczące ilości i gatunku, przydatności manipulacyjnej.” [4]

Najbardziej pełna definicja opracowana została przez National Council of Logistic Management w myśl której “logistyka jest procesem planowania, realizowania i kontrolowania sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu surowców, materiałów do produkcji, wyrobów gotowych, odpowiedniej informacji z punktu pochodzenia do punktu konsumpcji w celu zaspokojenia wymagań klienta. Działania logistyczne muszą obejmować (choć nie muszą się do tego ograniczać) obsługę klienta, programowanie popytu, przepływ informacji, kontrolę zapasów, czynności manipulacyjne, realizowanie zamówień, lokalizację zakładów produkcyjnych i składów, procesy zaopatrzeniowe, pakowanie, obsługę zwrotów, gospodarowanie odpadami, czynności transportowe i składowanie” [5]
Przytoczone powyżej definicje sformowane przez znanych autorów różnią się nieco pod względem zakresu obejmowanych procesów  fizycznego obiegu towarów, a także interpretacją szczegółowych celów, jednakże wykazują w zasadzie zgodność co do istoty problemów stanowiących ich podstawową treść.


[1] P. Blaik, op. cit., s. 15-16
[2] D.J. Bowersox,  Logistical Management, Macmillan Publishing Co., Nowy York, 1978,  s. 3.
[3] B. Ihde, Transport,Verkeher, Logistik, Munchen, 1984, s. 25.
[4] H. Ch. Pfohl, Logistic systeme,Springer Verlag, Berlin, 1985, s. 12.
[5] F. Beiger, J. Rutkowski, Logistyka, SGH, Warszawa, 1993, s. 16.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.