piątek, 10 sierpnia 2012

Procesy logistyczne a rodzaje dóbr rzeczowych


Podstawową funkcją systemów logistycznych jest zmiana bytu przestrzenno-czasowego dóbr rzeczowych. Z realizacją tej funkcji związana jest często funkcja przemiany dóbr pod względem ilościowym i asortymentowym. Do zadań systemów logistycznych należy ułatwienie wymienionych rodzajów transformacji dóbr.

Funkcje te spełnione są przez: [1]

1.   procesy transportu, przeładunkowe i magazynowania,

2.   procesy opakowania i oznakowania towarów.


                        Aby dobra mogły przepłynąć między punktem nadania i punktem odbioru konieczna jest wymiana informacji między tymi punktami. Informacje wyzwalają - z pewnym czasowym wyprzedzeniem - przepływ dóbr, towarzyszom im w czasie ruchu i występują po jego zakończeniu. W związku z tym do procesów logistycznych należą więc nie tylko procesy, które uruchamiają dopływ dóbr rzeczowych, lecz również te, które umożliwiają odpowiedni przepływ informacji. Funkcja informacyjna systemów logistycznych jest spełniona przez procesy, które uruchamiają przepływ dóbr rzeczowych, lecz również te, które umożliwiają odpowiedni przepływ informacji. Funkcja informacyjna systemów logistycznych jest spełniona przez procesy  opracowania i przekazywania zleceń handlowych.

 

Tab. 1.1. Związki między procesami logistycznymi a rodzajami transformacji dóbr rzeczowych

 
 
Procesy logistyczne
 
Transformacja dóbr
Magazyno-wanie
Transport, przeładunki
Przeładunki (koncentrac-ja, dekoncentracja przesyłek)
Przeładunki (sortowanie)
Opakowanie, oznakowanie
Opracowanie i przekazywanie zleceń handlowych
 
1.   Zmiana bytu czasowego
 
 
 
 
 
 
 
2.   Zmiana bytu przestrzennego
 
 
 
 
 
 
3.   Zmiany ilościowe
 
 
 
 
 
 
 
4.   Zmiany asortymentowe
 
 
 
 
 
 
 
5.   Zmiany cech i właściwości transportowych, przeładunkowych i składowania
 
 
 
 
 
 
 
6.   Zmiany cech logistycznych dóbr
 
 
 
 
 
 

                        Przyporządkowanie określonych rodzajów transformacji dóbr rzeczowych procesu magazynowania, transportu i przeładunków jest w zasadzie oczywiste. Natomiast dzięki opakowaniu transport, prace przeładunkowe i magazynowanie wielu dóbr staje się łatwiejsze lub w ogóle możliwe do realizacji. Dzięki oznakowaniu opakowań  mogą być przekazane istotne informacje i wskazówki dotyczące rodzaju transportu, przeładunków i magazynowania, ułatwiające te procesy. [2]

                        Powyższe procesy logistyczne są zadaniami, których wykonywanie warunkuje przepływ dóbr rzeczowych i informacji w czasie i przestrzeni. Do zadań logistycznych zaliczyć należy także planowanie, sterowanie i kontrolę przepływu dóbr i informacji. Są one konieczne z punktu widzenia  zapewnienia sprawności funkcjonowania systemu logistycznego.[1] S. Abt, H. Woźniak, Podstawy logistyki, op. cit., s. 15.
[2] S. Abt, H. Woźniak, op. cit. s. 16.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.