piątek, 14 grudnia 2018

Zarządzanie logistyczne w transporcieIstnienie konkurencji na rynku transportowym powoduje, że swoboda działania przedsiębiorstw transportowych, dążących do obniżenia nakładów związanych z zaspokojeniem potrzeb przewozowych jest dwustronnie ograniczona. Z jednej strony nie mogą one żądać zbyt niskich cen, aby poprzez  dochody uzyskać pokrycie kosztów własnych.
Z drugiej strony nie mogą one żądać zbyt wysokich cen aby nie stracić zleceń na rzecz konkurentów z tej samej lub innej gałęzi transportu.
Przechodząc do szczegółowego omówienia zarządzania logistycznego na pierwszym miejscu należy spojrzeć na zarządzanie transportem, z uwagi na to, że logistyka kierując się zasadą Just-in-Time, nie może stracić z pola widzenia coraz doskonalszego przemieszczania, zarówno w zaopatrzeniu jak i w czasie produkcji oraz dystrybucji. Transport stanowi główny składnik wszelkich systemów logistycznych i wymaga starannego planowania, zarządzania i kontrolowania, zarówno w jego wymiarze wewnętrznym jak i zewnętrznym.
W warunkach ograniczeń dla prowadzenia konkurencji cenowej część przedsiębiorstw transportowych zmierza do umocnienia swojej pozycji na rynku koncentrując się na podwyższeniu cech jakościowych oferty usługowej. Chodzi o wybór takiego sposobu postępowania, który stwarza największe szanse dla uzyskania sukcesu komercyjnego.
Spośród różnorodnych strategii postępowania na rynku kompleksowa obsługa logistyczna jest tym kierunkiem, który może zapewnić osiągnięcie sukcesu. [1]

Wnioski


1.   Rola jaką pełni zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie transportowym pozwala na bardziej efektywny i sprawny przepływ towarów dzięki wykorzystaniu wszystkich możliwych środków dostępnych na rynku transportowym.
2.   Dzięki sprawnemu procesowi planowania, realizowania i kontrolowania możliwe jest szybsze dotarcie do klienta w celu zaspokojenia jego potrzeb.
3.   Duży nacisk należy kłaść na ustalenie potrzeb oraz wybór odpowiedniej gałęzi transportu, co pozwoli na uzyskanie znacznych korzyści strategicznych, jakościowych oraz finansowych.
4.   Ważną sprawę stanowi dobór partnerów na Europejskim rynku transportowym. Należy dostosować standardy swojej działalności do standardów państw zachodnich, co przyczyni się do wzrostu skuteczności zarządzania.
5.   Poprzez wykorzystanie środków transportowych wysokiej klasy możliwa będzie poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa na drogach.
6.   Podnoszenie kwalifikacji kadry poprzez wszelkiego rodzaju szkolenia będzie wiązać się ze wzrostem profesjonalności obsługi klienta.
7.   Rośnie znaczenie wprowadzania logistyki do transportu kombinowanego, co wiąże się ze zwiększeniem szybkości przepływu ładunków, racjonalizacją przeładunków, lepszą obsługą klientów oraz poprawą zarządzania.
8.   Zarządzanie transportem zajmuje szczególne miejsce w zarządzaniu logistycznym w myśl zasady Just-in-Time, jest to związane z przemieszczaniem zarówno w zaopatrzeniu jak i w czasie produkcji i dystrybucji.
9.   W planowaniu i koordynacji procesów transportowych, szczególnie jeśli chodzi o przewozy konieczne jest branie pod uwagę warunków jakim podlegają samochody w transporcie międzynarodowym.
Ważną sprawę stanowi dostrzeganie roli i znaczenie zarządzania logistycznego w transporcie, nie tylko na polu organizacji procesów transportowych, ale jako całokształtu procesów związanych z nowoczesnym podejściem w zarządzaniu i finansach. Jest to podyktowane dużą konkurencją na rynku transportowym, gdzie koniecznym staje się fakt takiego pokierowania tymi procesami, aby zaspokoić jak najlepiej potrzeby klienta oraz zapewnić firmie maksymalny zysk.Bibliografia

[1]   Abt S.: Zarządzanie logistyczne, TNOiK, Poznań 1996, str. 34-47, 56-67.                                                                                                                                                                                                    
[2]   Beier J.F., Rutkowski K.: Logistyka, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 1993, str. 83-94.                                                             
[3]   Sołtysik M.: Podstawy zarządzania logistycznego,          
„Gospodarka Materiałowa i Logistyka” 5/95, str. 97-99.                                                                      
[4]   Mokryszczak H.: Polityka transportowa Polski w warunkach integracji z europejskim rynkiem transportowym,
„Logistyka” 4/95, str. 74-77. 
[5]   T. Szczepaniak (red.): Transport międzynarodowy, PWE, Warszawa 1985,
rozdz. 3, str. 111-151. 
[6]   Dziadek S.: Transport kombinowany a logistyka, 
„Logistyka” 1/95, str. 64.       
[7]   Rzymszkiewicz E.: Transportochłonność w działalności logistycznej przedsiębiorstw,     
„Logistyka” 2/95, str. 70-72.
[8]   Jaworski B.: Tworzenie współzależnych systemów materiałów i ludzi w kopalniach węgla kamiennego, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka” 7-8/95, str. 167-170.   

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.